CCNA Шалгалтаас 27 хоногийн өмнө


Switching хүртэлх хувьсал
Хамгийн анх, төхөөрөмжүүд шугаман үргэлжилсэн,суурь коаксиаль кабельд холбогддог байв. 10BASE-T болон UTP кабель гарч ирэх үед төхөөрөмжүүдийг илүү хямд, илүү хялбараар холбож болох hub –ийн хэрэглээ өргөнөөр нэмэгдэж эхэлсэн. Харин hub ашиглах үед дараах хязгаарлалтууд байдаг:

 • Нэг төхөөрөмжийн илгээсэн фрейм, тухайн дотоод сүлжээ – LAN (local area network) -нд холбогдсон байгаа өөр нэгэн төхөөрөмжөөс илгээсэн фреймтэй мөргөлдөх (collide) тохиолдол гарч болно. Төхөөрөмжүүд bandwidth –ээ хуваах ба нэг collision domain –д харъяалагдана.
 • Нэг төхөөрөмжөөс илгээсэн broadcast мэдээллийг LAN сүлжээн дэх бүхий л төхөөрөмжүүд сонсож, боловсруулдаг. Төхөөрөмжүүд нэг broadcast domain –д хамаарна. Hub –ийн адилаар, свичүүд broadcast фреймийг хүлээн авснаасаа бусад бүх портуудаараа дамжуулдаг (forward).Свичийн портуудыг олон VLAN (хийсвэр сүлжээ) –уудад хуваан тохируулж болох ба ингэснээр VLAN бүр тус тусдаа broadcast domain –д хуваагдана.

Төд удалгүй Ethernet bridge (Ethernet сүлжээний гүүр) нь LAN сүлжээний хэд хэдэн проблемуудыг шийдэхээр хөгжүүлэгдэн гарч ирсэн. Гүүр нь LAN сүлжээг 2 тусдаа collision domain –д хуваадаг. Ингэснээр:

 • Тухайн LAN сүлжээний сегментэд тохиолдох collision багасна.
 • Боломжит bandwidth –ийн хэмжээ нэмэгдэнэ.

Харин свичийн хувьд, гүүр –ийн дээрх давуу талуудыг өөртөө агуулахаас гадна дараах онцлогуудтай:

 • Collision domain –ийг илүү олон сегментэд хуваах олон тооны интерфейс
 • Дамжуулалтын шийдвэрийг гаргахдаа программ хангамж ашиглахын оронд техник хангамжид суурилах (hardware-based switching)

Cвичийн портуудад холбогдсон компьютер бүр салангид collision domain –д орших ба ингэснээр сүлжээний нэвтрүүлэх чадамж эрс нэмэгдэнэ. Энэхүү давуу талуудыг бий болгож буй гол хүчин зүйлүүд нь:

 • Порт бүр дэх зориулалтын тусгайлсан (dedicated) bandwidth
 • Коллизгүй орчин (Collision-free environment)
 • 2 талын зэрэг дамжуулал (Full-duplex operation)

Свичхолболтын талаар

Этернэт свичүүд хүлээн авах порт дээрээ ирж байгаа фреймүүдийг тус бүрт нь очих зангилаа (destination node) холбогдсон байгаа порт руу дамжуулдаг (forward). Энэ агшинд свич, 2 зангилааны хооронд хийсвэр, цэгээс цэгт холболт (point-to-point connection) үүсгэдэг.
Свич, энэхүү логик холболтыг Этернэт сүлжээний толгой мэдээлэл (Ethernet header) дэх илгээгч (source) болон хүлээн авагч (destination) –ийн MAC хаягт тулгуурлан үүсгэдэг. LAN сүлжээний свичийн гол ажил бол Этернэт фреймийг хүлээн аваад шийдвэр гаргах явдал юм: фреймийг дамжуулах, үл дамжуулах. Энэхүү үүргээ биелүүлэхийн тулд свич, дараах 3 үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг:

 1. Хүлээн авагчийн MAC хаяг дээр үндэслэн, фреймийг хэдийд дамжуулах, хэдийд дамжуулалтаа зогсоохыг шийднэ.
 2. Гүүр дээр ирсэн фрейм тус бүрийн эх үүсвэрийн MAC хаягийг нягталж, MAC хаягуудад суралцана.
 3. STP протокол ашиглан бусад гүүр –үүдтэй 2-р түвшний loop-free орчинг үүсгэнэ.

Свич нь RAM (шуурхай санах ой) –д хадгалагддаг динамикаар үүсдэг MAC хаягийн хүснэгтийг ашиглан, фреймийг дамжуулах, дамжуулалтыг зогсоох шийдвэрийг гаргадаг. Фрейм хүлээн авагчийн MAC хаягийг өөрийн хаягийн хүснэгтээс харьцуулан дамжуулах эсэхээ шийднэ.

27.1
Жишээ:

 1. Дээрх зурган дээр свич, А хостоос “ОС” хүлээн авагчийн МАС хаягтай фрейм хүлээн авч байна. Свич тэрхүү хаягийг MAC хүснэгтээсээ хайж, тохирох бичлэгийг олоод тухайн фреймийг 6 –р портоороо дамжуулж байна.
 2. Свич нь фреймийн эх үүсвэрийн хаягийг тодорхой хугацааны давтамжтайгаар сэргээж, шинэчилдэг (refresh). Жишээ нь дээрх зурган дахь A хостын МАС хаяг болох “ОА”, свичийн МАС хүснэгтэд аль хэдийн бүртгэгдсэн байна. Свич, тодорхой хугацааны дараа бичлэгүүдээ сэргээж, шинэчилнэ. Ингэснээр зарим бичлэгүүд шинээр нэмэгдэж, зарим нь хүснэгтээс хасагдана гэсэн үг. (Cisco свичийн хувьд MAC хүснэгтээ refresh хийх хугацаа 300 секунд байдаг).
 3. Дээрх зурган дээр өөр нэгэн тохиолдол авч үзье. 10 –р портод хост Е –г шинээр холбосон гэж үзье. В хост, Е хост руу фрейм илгээсэн гэе. Свич, Е хостыг шинээр нэмэгдсэнийг хараахан мэдээгүй байгаа гэвэл, энэ тохиолдолд свич, фреймийг хүлээн авснаасаа бусад, бүх идэвхтэй байгаа портуудаараа фреймийг дамжуулна. Е хост фреймийг хүлээн аваад, В хостод хүлээн авснаа мэдэгдэх үед, свич, Е хостын МАС хаяг, харгалзах портыг өөрийн МАС хүснэгтэндээ хадгална. Эхний удаагаас хойшхи, хост Е –рүү чиглэсэн дараагийн дамжуулалтууд зөвхөн 10 –р порт руу илгээгдэнэ.

Эцэст нь хэлэхэд, LAN сүлжээний свичүүд, сүлжээн дэх фреймүүдэд loop-free замыг үүсгэх аргатай байх ёстой. Нэмэлт физик шугамтай этернэт сүлжээний хувьд STP (Spanning Tree Protocol) протокол, loop –ээс сэргийлж чаддаг. STP –ийн талаар энэхүү номны 24 дэх өдрийн хичээл дээр тодорхой тайлбарласан байгаа.

Collision Domain& Broadcast Domain

Collision domain гэдэг нь фреймүүд нь хоорондоо мөргөлдөж болох LAN сүлжээний интерфейсүүдийн бүлийг хэлнэ. Hub ашиглан бүтээгдсэн болон энэ мэт дундын (shared) дамжууллын орчнуудыг Collision domain гэж үзэж болно. Свичийн аль нэг портод хост холбогдох үед свич, дундын бус, зориулалтын тусгайлсан холболт (dedicated connection) –ыг үүсгэж, коллиз (collision)–ийг багасгадаг. Свич нь сүлжээний сегмент дэх коллизыг багасгаж, bandwidth –ийг нэмэгдүүлдэг.

Харин свич, broadcast дамжууллаас ангид байх асуудлыг шийдэж чадаагүй. Хоорондоо холбогдсон свичүүд нэг том broadcast domain –ийг бүрдүүлдэг. Хэрэв свич дээр FFFF.FFFF.FFFF хүлээн авагчийн хаягтай фрейм ирвэл, свич тухайн фреймийг өөрийн бүх идэвхтэй портуудаараа цацдаг (flood). Ингэснээр холбогдсон бүх төхөөрөмжүүд тухайн broadcast фреймийг сүлжээний түвшин (network layer) хүртэл боловсруулах шаардлагатай болно. Рутер, VLAN –гууд broadcast domain –ийг хэсэгчлэхэд ашиглагддаг. Энэ талаар 24 дэх өдрийн хичээл дээр дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно.

Фреймийн дамжуулалт (Forwarding)

Свич нь фреймийг хэд хэдэн ялгаатай замаар дамжуулдаг. Эдгээр нь дамжууллын арга, портын хурд, memory санах ойн буферлэлт, замчлалын шийдвэрийг гаргахад ашиглагддаг OSI түвшингээс шалтгаалан өөр өөр байна.

Свичийн дамжууллын аргууд

 • Хадгалаад дамжуулах (Store and forward switching)                  Свич, ирсэн фреймийг өөрийн буферт хадгалж, хүлээн авагчийн талаарх мэдээллийг задлан шинжилж, фреймийн сүүл (trailer) мэдээлэл дэх CRC (Cyclic Redundancy Check) аргыг ашиглан өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгадаг. Тухайн фрейм дамжуулагдахаас өмнө CRC тооцоологдож, фреймийг бүхэлд нь хадгалдаг. Хэрэв CRC үнэн зөв байвал фреймийг хүлээн авагч руу дамжуулна.
 • Нэвт дамжуулах (Cut-through switching)
  Свич, тухайн фреймийн хүлээн авагчийн MAC хаягийг уншаад, аль портоороо дамжуулахаа тодорхойлно. Тухайн MAC хаягт таарах бичлэг MAC хүснэгтээс олдвол, харгалзах портоор нь фреймийг дамжуулна. Свич, ямар нэгэн алдаа шалгах үйлдэл гүйцэтгэхгүй.

Тэгш хэмт ба тэгш бус хэмт свич холболт (Symmetric and Asymmetric Switching)

 • Тэгш хэмт холболт – Ижил bandwidth –тэй портуудын хоорондох холболт (100 Mbps ба 100 Mbps, эсвэл 1000 Mbps ба 1000Mps)
 • Тэгш бус хэмт холболт – Ялгаатай bandwidth –уудтай портуудын хоорондох холболт (10 Mbps ба 100 Mbps, 10 Mbps ба 1000 Mbps, 100 Mbps ба 1000 Mbps)

Санах ойн буферлэлт (Memory buffering)

Свич нь фреймүүдийг өөрийн санах ойн буфертээ түр хугацаагаар хадгалдаг. Санах ойн буферлэлтийн 2 арга байдаг:

 • Портод суурилсан (Port-based memory): тухайн оролтын порт бүрт харгалзуулан фреймүүдийг дараалсан байдлаар хадгална.
 • Дундын санах ой (Shared memory ) –свичийн бүх портууд дундаа нэг санах ойн буфер ашиглан фреймүүдийг байрлуулна.

2 ба 3 түвшний свич холболт (Layer 2 and Layer 3 Switching)

2 –р түвшний LANсвич нь зөвхөн MAC хаягт үндэслэж, фреймийг дамжуулах эсэх шийдвэрийг гаргадаг. 3 –р түвшний свичийн үйл ажиллагаа нь 2 –р түвшний свичтэй ижил. Харин 3 –р түвшний свич нь IP хаягийн мэдээллийг мөн ашигладаг. Түүнээс гадна рутерын адил сүлжээний түвшний замчлал хийх боломжтой.

Cisco төхөөрөмжүүдэд хандах, тохируулах

Доорх зурагт Cisco төхөөрөмжүүдэд хандаж болох аргуудыг харуулсан байна.

27.2

Сүлжээний үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг шалгах, алдаа илэрсэн тохиолдолд илрүүлэхэд хамгийн чухал үүрэгтэй комманд бол show комманд юм. Доорх зурагт RAM, NVRAM, Flash санах ойнуудад юу юу хадгалагддаг талаар, мөн ямар коммандуудыг ашиглаж мэдээлэл харж болох талаар үзүүлсэн байна.

27.3

Тохиргооны файлуудыг хадгалах, устгах

Cisco төхөөрөмжүүдэд 4 төрлийн санах ой байдаг.

27.4

Cisco төхөөрөмжүүд 2 төрлийн тохиргооны файлыг хэрэглэдэг.

27.6
Тохиргооны файлыг TFTP серверт мөн хадгалж болно. Тохиргооны файлуудыг RAM, NVRAM, TFTP серверүүдийн хооронд copy коммандыг ашиглан хуулж болно.

27.5

NVRAM доторх агуулгыг усгахдаа дараах коммандуудыг ашиглаж болно:

 • Write erase
 • Erase startup-config
 • Erase nvram ( Энэ коммандыг ашиглахыг зөвлөдөг )
Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s