MySQL


1995 онд анхны хувилбар гарсанаас хойш одоогийн Facebook, Google, Wikipedia зэрэг том сайтуудад ашиглагддаг өгөгдлийн санг хатгалагч сервер бол Mysql юм. Программ маань саяханийг хүртэл Opensource буюу үнэгүй ашиглагдаж ирсэн боловч Sun 1 тэрбум доллараар худалдаж авсанаас хойш зарагддаг болсон билээ. Mysql нь төрөл бүрийн программуудад зориулагдан хөгжиж ирсэн бөгөөд бидний ашигладаг Linux, MacOSX, Windows Зэрэг түгээмэл үйлдлийн системүүд дээр суурилан өгөгдлийг өөртөө хадгалах зорилготой. Өгөгдлийн санд Engine хэмээх ойлголт байдаг ба Mysql-д Innodb, MyISAM зэрэг 2 төрлийн engine байна. MyISAM нь хайлт хийхэд илүү хурдтай байх бөгөөд Google, Wikipedia зэрэгт ашиглагддаг. MYISAM дутагдалтай тал нь Insert, update, delete үйлдлийг хийхдээ table –н хэмжээнд lock буюу түгжиж ажилладаг учраас олон host-с зэрэг өгөгдлийг insert, update, delete хийдэг бол ашиглахад тохиромжгүй. Innodb нь илүү олон host-с insert, update, delete хийхэд арай тохиромжтой. Учир нь өгөгдлийг row-н хэмжээнд буюу мөрийн хэмжээнд lock хийж ажилладагаараа илүү давуу талтай. Мөн арай хурдан байдаг юм. Түүнчлэн Mysql –д Database гэсэн ойлголт байдаг. 1 database нь дотроо олон тэйблүүд хамааруулна. Database байгаагийн шалтгаан нь тухайн тэйблүүдийг цэгцтэй байлгахад оршино. Харин одоогийн түгээмэл ашиглагддаг Oracle  зэрэгт database гэсэн ойлголт байхгүй бөгөөд зөвхөн user гэсэн ойлголттой дотроо тэйблүүд нь холилдож байдаг жоохон замбаараагүй ч гэмээр юм байдаг юм. Гэхдээ ингэж нэг дор байрласанаараа ажиллахад илүү хурдан алдаа багатай байдаг. Доор mysql server –ийг Centos дээр .tar.gz буюу source байдлаар суулгаж байгааг харууллаа.

 1. 1.      Суулгахын өмнөх зайлшгүй шалгах шаардлагатай зүйлс
 • Үйлдэлийн систем болох Centos-5.0 суусан байна
 • mysql-5.2.3-falcon-alpha-linux-i686-glibc23.tar.gz –г татаж авах ёстой
 • Системийн өөрийн MySQL-г устгасан байх ёстой
 • Системийн MySQL-г шалгах ( rpm –qa mysql )
 • Системийн MySQL-г устгах ( rpm –e mysql.xxx)
 1. 2.      MySQL-5.2.3-г суулгах
  1. mysql-5.2.3-falcon-alpha-linux-i686-glibc23.tar.gz файлыг татаж аваад доорх газарт хуулна. (/usr/local)
 • cp –rf mysql-5.2.3-falcon-alpha-linux-i686-glibc23.tar.gz /usr/local
 1. mysql-5.2.3-falcon-alpha-linux-i686-glibc23.tar.gz –г задлана

shell> /usr/sbin/groupadd mysql

shell> /usr/sbin/useradd -g mysql mysql

shell> cd /usr/local

shell> gunzip < /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.gz | tar xvf –

shell> ln -s full-path-to-mysql-VERSION-OS mysql

shell> cd mysql

shell> chown -R mysql .

shell> chgrp -R mysql .

shell> scripts/mysql_install_db –user=mysql

shell> chown -R root .

shell> chown -R mysql data

shell> bin/mysqld_safe –user=mysql &

 1. 3.     Суулгасаны дараа хийх үйлдэл

cp /root/mycnf /etc/my.cnf

cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysqld

chmod 777 /etc/init.d/mysqld

 • доорх файлд mysql-н datadir, basedir –г зааж өгнө

vi /etc/init.d/mysqld

basedir=/usr/local/mysql

datadir=/usr/local/mysql/data

 • bash_profile-дээр MySQL –ийн mysql_home, path –г зааж өгнө

vi /root/.bash_profile дотор доорхийг бичиж өгнө.

MYSQL_HOME=/usr/local/mysql

PATH=$PATH:$MYSQL_HOME/bin

 • vi /root/.bash_profile –г хадгалж гараад дараах командаар ажилуулна.

. ./bash_profile

 

 1.                                      i.                          MySQL-г асаах, унтраах
 • MySQL-г дараах комаандаар асааж, унтраана

/etc/init.d/mysql            start|stop|restart

 • Системд MySQL-г ажиллаж байгаа эсэхийг доорх коммандаар шалгана.

ps -e | grep mysql

 1.                                     ii.                          MyдSQL –д хандах user, password –г өгөх

mysqladmin -uroot password newpassword

grant all privileges on ‘databasename’.* to ‘username’@’hostname’ identified by ‘password’;

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s